AMAURI’
(da canticchiare sul motivo di “Oi Marì”, di Russo-Di Capua)

Amaurì, Amaurì,
che paura tenevem’e te,
facce vedè,
ca Lavezzi è cchiù meglio di te….

Amaurì, Amaurì,
si stu tiro ‘o facive trasì,
eva murì,
Amaurì, Amaurì…

Arapete difesa,
famme passà a Marèk,
fancello fa stu’ break,
nun ce fa cchiù suffrì….

Amaurì, Amaurì,
stu Palermo dipende da  te,
tu sì nu Rre,
ma al San Paolo nun s’adda vedè….
Amaurì, Amaurì,
ma la rete l’ha fatta Amsì(k),
meglio accussì,
Amaurì, Amaurì…

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!